Skip to main content Skip to office menu Skip to footer
Capital IconMinnesota Legislature

Legislative News and Views - Rep. Fue Lee (DFL)

Back to profile

Legislative Update (Hmong)

Monday, May 13, 2019

Nyob zoo sawvdaws,

Peb tau txais pob nyiaj siv tshiab uas dhua hauv Minnesota lub House thiab Senate. Tam sim no, peb siv zog thiab sij hawm sib tham thiab sab laj nrog lub Senate kom sawvdaws pom zoo faib nyiaj kom sib haum.

Lub Minnesota House DFL pob nyiaj siv hu ua Minnesota Values Budget, vim peb paub tias cov nyiaj siv yog ntau tshaj cov lej ntawm daim ntawv xwb - pob nyiaj yog ib yam li lub hauv paus ntoo ntawm peb lub neej thiab muaj nuj nqis heev. Cov neeg Minnesota saib xyuas sawvdaws thiab peb xav pom sawvdaws noj qab nyob zoo. Peb xav kom cov tsev kawm ntawv zoo thiab muaj nuj nqis kho mob rau peb cov tsev neeg, thiab peb xav tau tib yam rau peb cov neeg zej zog, cov phooj ywg, cov txheeb ze, thiab cov neeg ua haujlwm.

Minnesota House Democrats thiab Senate Republicans muaj kev sib txawv rau txoj kev faib pob nyiaj. Governor Walz thiab lub House Democrats tau los xaiv tsa los ntawm kev pab tshiab rau cov neeg nyob hauv Minnesota - txawm yog peb cov tsev kawm ntawv, kev kho mob, cov kev rua tsheb, kev caij npav, cov laus, thiab cov tsev neeg ua haujlwm. Cov Senate Republican tivthaiv cov neeg nplua nuj ua lag luam loj los ntawm lawv cov se thiab txiav cov kev pab kev noj qab haus huv rau ntau pua txhiab rau neeg zej zog thiab peb cov phooj ywg. 

Txhawb nrog peb thiab mloog ntxiv mus txog kev sab laj nyiaj txiag hauv Minnesota lub tsev dawb.Hello, Minnesotans!

With a new state budget approved in both the Minnesota House and Senate, members of the Legislature are now spending the majority of time in negotiations trying to find consensus.  Many legislators received appointments to conference committees, which are holding public hearings to identity similarities and differences in the House DFL and Senate Republican budgets.

The House DFL budget is called the Minnesota Values Budget, because we know that budgets are more than just numbers on a spreadsheet – they are rooted in our most cherished and deeply held values. Minnesotans care about each other, and we want to see one another succeed. We want great schools and affordable health care for our own families, and we want those same things for our neighbors, friends, relatives, and co-workers.

Minnesota House Democrats and Senate Republicans have very different approaches to the state budget. Governor Walz and House Democrats got elected by campaigning on making new investments in the people of Minnesota – whether it’s our schools, health care, roads, transit, elders, and working families. The Senate Republican budget protects corporate tax loopholes and cuts basic health care services for hundreds of thousands of our neighbors and friends.

Stay tuned for another update about budget negotiations.